Obložene elektrode – funkcije obloge

Tokom zavarivanja oko 30% toplote  oslobođene u električnom luku troši se na topljenje elektrode koja vrši trostruku ulogu:
  • električnu
  • zaštitnu (fizičku)
  • metaluršku
Električna funkcija obloge se manifestuje u uticaju na stabilnost električnog luka. Ako se u oblogu elektrode uvode komponente sa niskim naponom jonizacije, stabilnost električnog luka se poboljšava. Zbog promene smera struje električni luk se na početku svakog poluperioda gasi. Ako u oblozi elektrode postoje komponente sa niskim naponom jonizacije, znatno će se olakšati ponovno paljenje luka.
Zaštitna -fizička funkcija obloge je vezana za nastanak šljake. Od viskoziteta šljake zavisi da li će elektroda biti upotrebljiva za sve ili samo za neke položaje zavarivanja dok od napetosti površine zavisi oblik zavara.
Šljaka vrši zaštitu rastopljenog metala od apsorpcije kiseonika, azota i vodonika iz vazduha. Ona takođe vrši zaštitu metalne kapi tokom njenog prolaska kroz električni luk. Uloga šljake je da smanjuje brzinu hlađenja zavara u cilju poboljšanja mehaničkih osobina zavarenog spoja.
Metalurška funkcija obloge se ogleda u delovanju šljake nastale topljenjem elektroda. Pošto je metalurško delovanje šljaka nastalih topljenjem različitih elektroda različito, i mehaničke osobine zavarenih spojeva su različite. Veliku ulogu u ovom procesu igra bazičnost šljake. Ona u mnogome utiče na mehaničke osobine zavarenog spoja.
U toku postojanja tečnog metala i šljake, metalurška funkcija šljake se odražava legiranjem i rafinacijom metala.
ez-8rc
Mogućnost legiranja zavara iz obloge elektrode zavisi od sastava i bazičnosti šljake, kao i od afiniteta legirajućeg elementa prema kiseoniku. Elementi koji imaju veći afinitet prema kiseoniku (Al, Si) nikako ili vrlo teško prelaze u zavar i obrnuto.
U nizu:
CU-Ni-Ca-Fe-W-Mo-Cr-Mn-V-Ti-Zr-Al
plavo obojeni elementi lako prelaze u zavar, dok crveno obojeni elementi (desno od gvožđa) sve teže prelaze u zavar.
Rafinacija - sadržaj sumpora (koji prouzrokuje pojavu crvenog loma) u zavaru zavisi od bazičnosti šljake. Što je bazičnost šljake veća, to će veća količina sumpora preći iz metala u šljaku, dok se sadržaj fosfora, koji izaziva krtost čelika, smanjuje se sa povećanjem bazičnosti šljake. Zato se pri izboru materijala za zavarivanje čelika sa viskoim sadržajem sumpora i fosfora treba odlučiti za bazičnu elektrodu. Kiseonik se uklanja dodatkom dezoksidanata u oblogu elektrode.
Uklanjanje vodonika u obliku HF biće intenzivnije što je veći sadržaj kalcijum fluorida u oblozi.
Azot koji se nalazi u zavaru prouzrokuje pojavu starenja čelika (povećavaju se čvrstoća i tvrdoća, a smanjuje se izduženje i žilavost). Ova pojava sprečava se legiranjem elementima koji imaju veliki afinitet prema azotu (Ti, Al).

Ostavite komentar

 
EWM  Hightec Welding Merkle Kjellberg Finsterwalde Hypertherm MGM TBI Industries Kemper IGM Group Polysoude Elektroda Zagreb RAM Rijeka
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed