Parametri zavarivanja EPP

Parametri zavarivanja određuju oblik i dimenzije zavara, kao i sastav i mehaničke osobine zavarenog spoja. Oni zavise od vrste, oblika i debljine osnovnog materijala i međusobno su povezani.

To su:

  • jačina struje zavarivanja

  • napon zavarivanja

  • gustina struje

  • slobodni kraj žice

  • nagib osnovnog materijala i žice

  • vrsta i polaritet struje

  • redosled zavarivanja i broj slojeva

 

epp-zavarivanje

 

Jačina struje zavarivanja utiče na količinu topljenja metala u jedinici vremena, penetraciju i nadvišenje zavara. Povećanjem jačine struje, uz ostale nepromenjene parametre, povećavaju se penetracija, učinak topljenja i nadvišenje zavara.

Napon zavarivanja utiče na penetraciju, širinu zavara, potrošnju praška i prelaz pratećih i legirajućih elemenata iz praška u zavar. Povećanjem napona, povećavaju se širina zavara, potrošnja praška i prelaz pratećih i legirajućih elemenata iz praška u zavar, a smanjuje se penetracija.

Brzina zavarivanja utiče na penetraciju, širinu i nadvišenje zavara, potrošnju praška i izgled površine zavara. Povećanjem brzine smanjuje se penetracija, potrošnja praška i širina zavara. Pri suviše velikoj brzini mogu nastati pore u zavaru. Maksimalna brzina zavarivanja zavisi od karakteristika praška, napona, i jačine struje zavarivanja.

Gustina struje utiče na sličan način kao jačina. Njenim povećanjem povećava se učinak topljenja, penetracija i nadvišenje zavara, a smanjuje se širina zavara.

Slobodni kraj žice utiče na penetraciju (naročito kod žica ispod 4 mm). Povećanjem kraja žice smanjuje se penetracija.

Nagib osnovnog materijala i žice posebno utiče na penetraciju. Pri zavarivanju prema dole penetracija je mala, a zavar širok i udubljen. Pri zavarivanju prema gore penetracija se povećava, a zavar je uzak i nadvišen. Nagib žice utiče na sličan način.

 

Vrsta i polaritet struje utiču na penetraciju i količinu topljenja metala u jedinici vremena. Količina istopljenog metala je veća kada je žica priključena na plus (+), nego kada je na minus (-) pol. Pri radu sa naizmeničnom strujom, ako su ostali uslovi nepromenjeni, penetracija je veća nego u radu sa jednosmernom strujom i žicom na minus (-) polu, a manja nego kada je žica na plu (+) polu.

Redosled zavarivanja i broj slojeva posebno utiču na mehaničke osobine zavarenog spoja. Bolja izduženja i žilavost postižu se višeslojnim zavarivanjem zato što pri nanošenju svakog sledećeg sloja dolazi do termičke obrade prethodno nanetih slojeva. Međutim, upotrebom odgovarajućeg praška mogu se dobiti sasvim zadovoljavajuća žilavost i izduženje.

 

Ostavite komentar

 
EWM  Hightec Welding Merkle Kjellberg Finsterwalde Hypertherm MGM TBI Industries Kemper IGM Group Polysoude Elektroda Zagreb RAM Rijeka
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed