Zavarivanje topljenjem – osnovni pojmovi


Pod dejstvom visokih temperatura i pritiska metalni delovi se tope i gube oblik. Spajanjem njihovih istopljenih masa i hlađenjem se stvara homogena veza. Princip u kom se na ovakav način zavaruju materijali naziva se zavarivanje topljenjem. Može se izvoditi sa upotrebom dodatnog materijala (ručno elektrolučno) ili bez njega (zavarivanje plazmom). Ovo je najčešće upotrebljavani princip zavarivanja.

Prema vrsti upotebljene energije u zavarivanju topljenjem i stanju metala na zavarenim spojevima, razlikuju se sledeći postupci:

 1. Aluminotermijsko zavarivanje – komad koji se zavaruje postavi se u kalup i ugreje na 800-10000C, zatim se u kalup ulije rastopljeni metal koji se dobija sagorevanjem termita (smeše aluminijuma u prahu i oksida gvožđa).

 2. Gasno zavarivanje – izvor toplote potrebne za zavarivanje dobija se sagorevanjem gasa u za to konstruisanom plameniku. Najčešće se upotrebljava acetilen (u sagoravanju sa kiseonikom daje temperaturu iznad 30000C) ali se mogu upotrebiti i drugi gasovi: vodonik, zemni gas…

 3. Elektrolučno zavarivanje – kao izvor toplote koristi električnu energiju, koja se u električnom luku pretvara u toplotu. Najčešće se primenjuje tehnika u kojij električni luk gori između elektrode i osnovnog materijala. Razlikuju se sledeće vrste:

 • TIG (tungsten inert gas) je elektrolučno zavarivanje netopljivom elektrodom pod zaštitom inertnog gasa. Potrebna toplota za zavarivanje dobija se iz električnog luka koji gori zimeđu elektrode i osnovnog materijala.

 • MIG (metal inert gas) je elektrolučno zavarivanje topljivom elektrodom pod zaštitom inertnog gasa. Potrebna toplota za zavarivanje dobija se iz električnog luka koji gori zimeđu elektrode koja se topi i osnovnog materijala.

 • MAG (metal active gas) je elektrolučno zavarivanje topljivom elektrodom pod zaštitom aktivnog gasa. Razlika u odnosu na MIG zavarivanje je jedino što se umesto inertnog upotrebljava aktivni gas.

 • EPP je elektrolučno zavarivanje topljivom elektrodom pod zaštitom praška. Zaštitu rastopljenog metala vrši sloj prašaka koji pokriva električni luk.

 • REL je ručno elektrolučno zavarivanje obloženim elektrodama.

 • Mehaničko elektrolučno zavarivanje obloženim elektrodama može biti:

 1. Gravitacijsko – zavaruje se pomoću gravitora, uređaja na čijoj šipci klizi elektroda dok se do kraja ne rastopi i ne prekine zavarivanje.

 2. Kontaktno – zavarivanje se izvodi obloženim elektrodama pomoću kontaktora. Mehanizam kontaktora pod određenim uglom održava elektrodu u kontaktu sa osnovnim materijalom sve dok se ova ne istopi i ne prekine zavarivanje.

 • Elektrolučno zavarivanje pod letvom – upotrebljava se za zavarivanje ugaonih i sučeonih spojeva. Obložena elektroda se postavi u žleb i pokrije bakarnom letvom.

 • Elektrolučno zavarivanje žicama punjenim praškom – topljiva žica obložena praškom predstavlja i elektrodu i dodatni materijal, dok električni luk koji nastaje između nje i osnovnog materijala, oslobađa toplotu.

 1. Elektrozavarivanje pod šljakom se koristi u spajanju debelih limova. Električna struja prolazi kroz šljaku zbog čega se tope dodatni i osnovni materijal. Zavar se formira hlađenjem vodom ivičnih bakarnih ploča koje sprečavaju da tečni metal i šljaka cure iz žleba.

 2. Zavarivanje elektronskim mlazom – vruća katoda emituje struju elektrona koji pri udaru u osnovni materijal svoju kinetičku energiju pretvaraju u toplotnu i na taj način zagrevaju i tope osnovni materijal. zavaruje se u vakuumu bez dodatnog materijala.

 3. Zavarivanje svetlosnim snopom (LASER) – odgovarajućim optičkim uređajem se usmeravaju na osnovni materijal pretvarajući svoju energiju u toplotu i tako tope metal.

 4. Zavarivanje plazmom – vrši se toplotom plazme luka. Plazma je jonizirani gas koji proizvodeći temperaturu 20.000-40.0000C omogućava zavarivanje bez dodatnog materijala.

Ostavite komentar

 
EWM Hightec Welding Merkle Kjellberg Finsterwalde Hypertherm MGM TBI Industries Kemper IGM Group Polysoude Elektroda Zagreb RAM Rijeka
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed