Obložene elektrode – sirovine za proizvodnju

Sirovine za proizvodnju elektroda mogu biti sirovine za oblogu i sirovine za jezgro čeličnih elektroda.
Sirovine koje se upotrebljavaju za oblogu elektroda mogu se podeliti u nekoliko grupa:

Podela elektroda prema tehnološkim osobinama

Elektrode se prema tehnološkim osobinama dele na:

  • duboko penetrirajuće– namenjene zavarivanju spojeva sa malim brojem slojeva. Zavaruju se limovi do 16 mm debljine , u prvom spoju bez izrade žljeba. Pošto prvi zavar dopire do polovine sonovnog materijala, drugi zavar mora istopiti koren prvog, da bi se dobile odgovarajuće mehaničke osobine

Podela elektroda prema tipu obloge

 

Prema tipu obloge elektrode se dele na: oksidne, mineralno-kisele, rutilne, bazične i celulozne.

  • Oksidne - izrađene od oksida gvožđa, kvarca i prirodnih silikata. Šljake koje se dobijaju topljenjem tih elektroda su kisele, sadrže veliku količinu kiseonika i zbog toga su im mehaničke osobine dosta niske.

Zavarivanje topljenjem – osnovni pojmovi


Pod dejstvom visokih temperatura i pritiska metalni delovi se tope i gube oblik. Spajanjem njihovih istopljenih masa i hlađenjem se stvara homogena veza. Princip u kom se na ovakav način zavaruju materijali naziva se zavarivanje topljenjem. Može se izvoditi sa upotrebom dodatnog materijala (ručno elektrolučno) ili bez njega (zavarivanje plazmom). Ovo je najčešće upotrebljavani princip zavarivanja.

Prema vrsti upotebljene energije u zavarivanju topljenjem i stanju metala na zavarenim spojevima, razlikuju se sledeći postupci:

Prednosti / mane TIG (GTAW) procesa

Saznajte više o prednostima i manama TIG (GTAW) procesa zavarivanja

Osnove orbitalnog zavarivanja

Kada Vam je potreban visoko kvalitetan rezultat spoja cevi ili valjkastih profila, prvi izbor je orbitalno zavarivanje. Zavarivački gorionik – kod najčešćeg broja slučajeva se koristi TIG (Tungsten Inertni Gas) zavarivanje – “putuje” oko cevi koja treba da se spoji, vođen mehaničkim sistemom. Naziv “orbitalno zavarivanje” potiče od cirkularnog kretanja zavarivačkog alata oko radnog komada.

MIG zavarivanje aluminijuma: greške kod zavarivanja

Metal (aluminijum) se zagrevanjem do tačke topljenja širi u određenoj meri što zavisi od koeficijenta toplotnog istezanja. Ovaj koeficijent se može opisati kao :

gde je L dužina a dL/ dT je odnos promene dimenzije u odnosu na promene temperature.

MIG zavarivanje aluminijuma: osnove

MIG zavarivanje aluminijuma podrazumeva sledeće:izvor struje je DC tipa sa konstantnom naponskom karakteristikom. Dodatni materijal se dodaje pomoću mehanizma koji se naziva DODAVAČ ŽICE. Gorionik mora biti što kraći (do 3 mtra) sa teflonskom ili pvc vodilicom za žicu.

Rezanje metala: žlebljenje grafitnom elektrodom

Onaj ko se bavi zavarivanjem ponekad ima potrebu da popravi deo zavarenog spoja koji nije zadovoljio kvalitetom. Greške mogu da se otkriju na razne načine – RTG snimak, ultrazvuk, penetranti. Isto tako postoji nekoliko načina da se zavareno mesto na kom je nastala greška, popravi.

Ovde ćemo pokazati kako to izgleda pomoću grafitne elektrode, strujnog DC izvora i vazduha koji u el. luku stvara plazmu koja uklanja rastopljeni metal.

TIG elektrolučno zavarivanje: Vrste struje i polaritet – za one koji žele da znaju više

Zavarivanje TIG postupkom može se vršiti jednosmernom ili naizmeničnom strujom u zavisnosti koji materijal se zavaruje.
TIG postupak podrazumeva sledeće:
Ako zavarujemo DC strujom (jednosmerna struja) onda je elektroda od volframa na MINUS potencijalu. Ako se polaritet elektrode ne postavi na ovaj način nego na PLUS potencijal doći će do erodiranja elektrode usled pregrevanja. Na ovaj način zavarujemo čelike (legirane ili nelegirane), bakar, titan, Cr-Ni čelike i drugo.
Ako radimo AC postupkom (naizmenična struja) polaritet se menja u toku rada i to po podešenoj frekvenciji (50 do 200 Hz). Na ovaj način zavarujemo aluminijum i druge lake metale koji stvaraju teško topljive oksidne prevlake (magnezijum).

EWM  Hightec Welding Merkle Kjellberg Finsterwalde Hypertherm MGM TBI Industries Kemper IGM Group Polysoude Elektroda Zagreb RAM Rijeka
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed