Ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom – REL

Princip REL zavarivanja sastoji se u tome da električni luk gori između metalne obložene elektrode (koja se topi pa služi i kao dodatni materijal) i osnovnog materijala. Topljenjem jezgra i obloge elektrode stvaraju seodređene količine rastopljenog metala, šljake i gasa.

Tečna šljaka pokriva metalnu kap za vreme njenog prolaska kroz električni luk, a dodatnu zaštitu metalne kapi stvaraju gasovi koji nastaju razdvajanjem komponenata obloge. Topljenje obloge vrši se od unutrašnje prema spoljnjoj strani, tako da se na vrhu elektrode stvara krater koji usmerava struju gasova i kapi metala i šljake prema osnovnom materijalu. Hlađenjem se tečni metal skuplja, a sloj šljake određuje brzinu hlađenja metala.
Kao izvori struje upotebljavaju se uređaji koji daju jednosmernu i naizmeničnu struju. Pri radu sa jednosmernom strujom elektroda se, zavisno od vrste, priključuje na plus (+) ili minus (-).
Zavarivanje REL se može primenjivati za zavarivanja svih vrsta metala i legura (koje se mogu zavarivati topljenjem) uz odgovarajuće elektrode i vrste struje. Postupak je lako prilagodljiv za sve uslove rada i oblike osnovnog materijala. Količina istopljenog materijala u jedinici vremena je manja nego kod drugih postupaka, a uticaj zavarivača na kvalitet zavara je značajan. Otpad elektrode za vreme zavarivanja se kreće od 8 do 10%.

 
Parametri zavarivanja:
Kvalitet zavarenog spoja dobijenog zavarivanjem REL zavisi od sledećih parametara:
  • Jačine, vrste i polariteta struje
  • dužine električnog luka
  • brzine zavarivanja
  • nagiba elektrode
  • poprečnog kretanja elektrode
  • uspostavljanja i prekidanja električnog luka
  • položaja zavarivanja
Izbor tipa i dimenzije elektrode
Izbor tipa elektrode vrši se na osnovu osobina osnovnog materijala i zadatih osobina zavarenog spoja.
Kod zavarivanja nelegiranih čelika tip obloge elektrode odabira se prema mehaničkim osobinama osnovnog materijala. To znači da zavar mora biti veće ili jednake zatezne čvrstoće, izduženja i žilavosti u odnosu na osnovni materijal. Treba imati na umu da što je sadržaj Mn-oksida u oblozi veći, mogućnost pojave pukotina je manja i obrnuto.
Kod zavarivanja niskolegiranih čelika, pri izboru elektrode treba voditi računa i o mehaničkim osobinama i o sastavu osnovnog materijala. Ako se npr. zavaruje čelik koji je otporan na visoke temperature, onda elektroda topljenjem mora dati metal koji će biti legiran tim elementima u istoj ili većoj količini.
Pri zavarivanju niskolegiranih i nelegiranih čelika može se odabrati elektroda koja će topljenjem dati metal čvrtoće čelika manje čavrstoće, ali bojle žilavosti i izduženja.

Pri zavarivanju visokolegiranih čelika izbor elektrode se vrši uglavnom na osnovu hemijskog sastava osnovnog materijala. Trebalo bi da odabrana elektroda ima veći ili isti sadržaj legirajućih elemenata nego osnovni materijal.

Dimenzija elektrode odabira se na osnovu debljine osnovnog materijala, tipa spoja i položaja zavarivanja.


 

Ostavite komentar

 
EWM  Hightec Welding Merkle Kjellberg Finsterwalde Hypertherm MGM TBI Industries Kemper IGM Group Polysoude Elektroda Zagreb RAM Rijeka
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed